Användarprofil MBK / Betyg & recensioner

Betyg & recensioner av MBK

Antal betyg: 23
Antal recensioner: 23

The Body Keeps the Score

Brinnande redogörelse om trauma

10 september 2017

Bessel van der Kolk har skrivit en angelägen och initierad bok om trauma, vilken varvar berättelser, mångårig erfarenhet och forskning inom trauma. På köpet får man även sammanfattning av många psykologiska teorier och tankegångar, varför boken faktiskt även kan ses om en lärobok inom psykologi.

Språket är kompakt och direkt, - Bessel's sätt att skriva har mer drag av passionerad och engagerad medmänniska än den torra vetenskapsmannens, varför boken är lätt att läsa men boken målar ibland kanske också med "något bred pensel".
En central tes i boken är att minnen "sitter i kroppen", därav titeln "The body keeps the score". Därmed är det heller inte alltid verksamt eller tillämpligt att behandla trauma mha verbala metoder (samtalsterapi) och han är även direkt kritisk mot exponeringsterapi i olika former. Bessel van der Kolk förespråkar därför EMDR, massage (i anpassad form), Yoga och andra kroppsligt inriktade terapiformer, samt konst, rytm, teater, vilka hjälper de utsatta att återerövra sig själva och sina liv.

4 av 4 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Schematerapi : En klinikers handbok & en terapiberät...

CBT goes Freud!

8 januari 2017

Boken är lättläst med enkelt språk. Den inleder med en beskrivning av schematerapi och ägnar sedan större delen av boken till att beskriva arbetet med en klient. I stort sett känns dessa beskrivningar bra; boken andas god vilja men jag tycker att några interventioner lutar åt för mycket manipulation (och suggestion både hos klient och terapeut, - det ser i varje fall inte bra ut i texten och jag är inte ensam om att få den bilden).

Trots att schematerapi (ST) på papperet är en strukturerad modell, ger boken ändå i vissa delar ett icke-stringent intryck, i några få fall på gränsen till slarvigt avseende användning av begreppen modes, grundmodes, temperament, scheman, anknytning, traits etc. Beskrivningen av grundläggande behov är viktig men känns något godtycklig, trots försök till definition (vilket jag tycker är bra att man försöker göra!)

Som modell känns ST inte helt klarsynt, - mer av ett pragmatiskt lapptäcke som byggts på med tiden.
Det slår mig hur likt modes i ST är delar av Freuds modeller (bla Id, Jag och Överjag)! Skillnaden är främst avsaknad av betoning på det omedvetna, att man ersatt drifter med behov, samt givetvis att man utgår från KBT-modell med schema och modes. Jag tycker att ST faktiskt är närmare (en aktiv form av) PDT än ren KBT.
Att ST faktiskt vågar vara normerande är både positivt och negativt; att våga identifiera vad som är lämpligt eller "naturligt" avseende gränser, behov, beteende etc är befriande men löper samtidigt risk att landa i "lagom är bäst" eller typ terapeutens åsikt kring vad som är "den gyllene medelvägen".

Den omfattande fallbeskrivningen, vilken förvisso kan uppfattas antingen som välvillig, bra och/eller pretentiös men ger oavsett uppfattning en god bild av det praktiska arbetet och är därför bokens stora behållning. Boken får trots vissa invändningar en 4 i betyg av mig.

4 av 5 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Affektfokuserad psykodynamisk terapi : teori, empiri...

PDT 2.0

5 februari 2017

En introduktionsbok för de som är nyfikna på moderna former av psykodynamisk terapi.
Jag upplever att affektfokuserad PDT känns intuitivt riktig och är lätt att ta till sig. Affektfokuserad PDT tydliggör skillnaden mellan försvar, ångest/hämning av känsla och adaptiva känslor (en av Malans trianglar). En central skillnad mot KBT är att affektfokuserad PDT fokuserar på inre konflikter och känslor, där KBT istället fokuserar på tankar och föreställningar (beliefs).
I traditionell psykodynamisk anda fäster affektfokuserad PDT också större vikt vid upplevelsen av relationen än KBT (där KBT ser relationen mer som ett samarbete i ett gemensamt projekt).
I ett avseende är dock affektfokuserad PDT mer likt KBT än traditionell PDT genom att terapeuten och klienten arbetar målinriktat och aktivt.
Affektfokuserad PDT har pusselbitar som KBT ofta har missat men som i viss mån kommer in i tredje vågens KBT. Dock kvarstår skillnader i fokus även i tredje vågens KBT såsom t ex ACT och schematerapi där tankar/scheman har huvudfokus istället för känslor/upplevelser/inre konflikter (affektfokuserad PDT).

3 av 4 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Psykoanalytisk diagnostik : att förstå personlighets...

Väldigt trevligt skriven bok

28 december 2016

Denna bok är en av få läroböcker inom psykologi som både är trevligt skriven och har ett kärnfullt innehåll. Den går igenom de personlighetsstrukturer som finns i närvarande i vårt språk, t ecx paranoid, psykopatisk etc men även finns med i DSM och beskriver dem både målande och gör dem begripliga.
Ett stort plus för de inledande kapitlen om personlighetsstrukturer såsom borderline, neurotisk etc.

Det enda kapitel som inte riktigt håller idag är det avslutande om dissociativ personlighet.

2 av 2 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Vi är våra relationer : om anknytning, trauma och di...

Välskriven och intressant! Dock några brister?

2 augusti 2016

Boken är välskriven, viktig, intressant och föredömligt kompakt skriven (jmf tex amerikansk litteratur), dock med några brister.

Boken behandlar ankytning med fokus på desorganiserad anknytning, trauma samt dissociation. Boken syntetiserar flera olika områden (bla trauma, dissocation, moderna psykoanalytiska teorier och forskning inom ankytning. Jag ser även kopplingar (ej uttalade i boken) till bla objektrelationsteori som fokuserar på hur människor utvecklas till att känslomässigt relatera till och interagera med andra, samt begreppet "holding environment" (Winnicott m fl), som ju kom lite innan anknytningsteorin. (Anknytningsteorins unika bidrag är i mina ögon främst de fyra olika ankytningsmönstren, som ju inte finns med i andra teorier eller områden).
Ett stort plus är att boken går till tillbaka till Janet som redan på 1800-talet undersökte trauma och gör även andra historiska tillbakablickar. Detta gör det lätt att se en röd tråd genom historien!

Boken vill vidga begreppet anknytning med tillhörande rädslor och företrädesvis konkreta skyddsbehov till mer subtila fenomen vilket är mycket intressant och knyter även ihop olika områden inom modern psykoanalys och det sedan 70-talet förnyade intresset för trauma. Det är nästan att jag tycker att boken försöker inordna många andra teorier under anknytningsbegreppet. Här jag hellre sett att hur de olika teorierna korsbefruktar varandra istället för att inordnas under ett begrepp, - anknytning, som då blir väldigt brett.
Därför är min största invändning att boken saknar i mina ögon en tydlig avgränsning av vad ankytning INTE är. Min upplevelse är att man utifrån de synsätt som presenteras i boken lätt likställer anknytning med tillit, spegling, behov (av olika slag), kontakt, relation, ja tom kärlek som är så djupt, brett och svårt att beskriva (boken nämner faktiskt Bowlbys invändning mot kärleksparallellen). De är säkerligen relaterade begrepp (då mycket påverkar vartannat) men är de identiska eller synonymer?
Anders Broberg (nestor inom detta område) uttalar sig träffande:
"För tjugo år sedan kände väldigt få i Sverige till begreppet anknytning. Nu har begreppet fått ett sådant genomslag att jag behöver ägna tid åt att förklara vad anknytning inte är, eftersom det tenderat att bli en etikett som klistras på allt fler företeelser"
Från http://www.psykologforbundet.se/Stora-psykologpriset/Finalister/Finalist-Anders-Broberg/

Begrepp utan avgränsningar går ej heller att falsifiera!

Som helhet är ändå boken både viktig och verkligen bra (trots ovan nämnda brister). Vill man ha en mer traditionellt avgränsad beskrivning av just anknytning i form av lättläst men ändå faktagranskad lärobok, är Broberg mfl's bok från 2006 om anknytning mer lämpad. Dock saknar Brobergs bok en del av de perspektiv som finns med i denna bok (bla trauma o dissociation).

2 av 3 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Statistik för beteendevetare : faktabok

Mycket pedagogisk bok

1 september 2017

Till skillnad från en del andra som har recenserat denna bok finner jag den vara ovanligt pedagogisk och lättläst inom ett ämnet som inte alltid är helt intuitivt.
Språket är enkelt och lättläst, med lagom långa beskrivningar.
De förklarar mestadels varför formler ser ut som de gör och exemplifierar i princip varje ny formel.
En del kanske är lite överkurs men de har markerat dessa stycken som fördjupning.
Saknar dock ett kapitel om Bayesian statistik.

1 av 1 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Beteendets ABC : en introduktion till behavioristisk...

Trevlig, simpel och lättläst

28 december 2016

Ett stort plus för att de tar det hela från grunden. Missar dock en del implikationer och ställer inte frågor. Gillar heller inte att boken breddar begreppet "beteende" till att innefatta tankar, känslor etc (kovert beteende), det är ju begreppsinflation samt lämnar den ursprungliga kritiken från Behaviourismen därhän, där man bara ville studera det som objektivt kan observeras. Därmed lämnar man den trygga vetenskapliga fåran och ger sig ut i ett psykologiskt gungfly (som ju psykologi är)

1 av 1 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Klinisk barnpsykologi : Utveckling på avvägar 2 utgåvan

Lättläst men trivial

13 augusti 2016

Denna bok var en besvikelse för mig; innehållsmässigt ser det bra ut med viktiga ämnen men när man börjar läsa staplas självklarheter och trivialiteter på varandra. Boken kan vara lämpad för den som vill börja på en grundläggande nivå men det är för mig förvånande att den används som lärobok vid högre studier. (Jag tycker att den "borde" vara mer lämpad för gymnasial nivå).
Boken är även enligt min mening alltför ordrik, min upplevelse är man hade kunnat få fram innehållet med betydligt färre ord.
Tyvärr kanske detta något triviala fokus är symptomatiskt idag inom området psykologi där det verkar som att fokus ligger på att "inte göra fel" snarare än "att göra rätt", dvs man fokuserar på att sammanställa självklarheter istället för att vara nyskapande (avseende kunskap) och fördjupande.

Till det positiva hör att boken är lättläst med en trevlig ton och kan säkert passa de som inte har några förkunskaper på området. Därför får den ändå en trea i betyg av mig.

1 av 2 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Great Psychotherapy Debate

Otroligt viktig bok avseende psykoterapi

10 augusti 2018

Denna bok bär alla läsa som är intresserade av psykoterapi och vad som hjälper. Wampold går igenom decennier av forskning och presenterar en modell; - den kontextuella modellen, som bättre förklarar hur psykoterapi fungerar samt resultat av psykoterapi, än den gängse medicinska modellen lyckas med.

I korthet hävdar (baserat på en enormt stor mängd studier) att psykoterapi är verksamt, att det är allians, relation, rational, mål och aktivt arbete som gör skillnad och inte specifika faktorer såsom en viss typ av exponering eller kognitiv omstrukturering, eller annan specifik ingrediens.
Wampold sammanfattar en oerhörd mängd forskning och tar bland annat upp svårigheterna med att påvisa betydelsen av specifika faktorer, samt att vissa terapier skulle vara överlägsna vid vissa diagnoser, vilka både är förutsägelser utifrån den medicinska modellen ock som alltså saknar forskningsstöd.

Denna bok tydliggör en stor mängd brister inom psykoterapiforskning i allmänhet men pekar också på att psykoterapi är effektivt så länge en antal grundläggande premisser uppfylls (s k bona fide terapier, där KBT, BT, PDT etc ofta men inte alltid uppfyller dessa kriterier).

Boken ger vägledning kring vad som är verksamt och i vilken riktning man ska gå om man vill bli en bättre psykoterapeut.
Boken borde vara obligatorisk läsning på alla psykoterapi- eller psykologutbildningar!!

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej