Användarprofil Alex / Betyg & recensioner

Betyg & recensioner av Alex (Borås)

Antal betyg: 37
Antal recensioner: 7

Pedagogisk kommunikation i svenska som andraspråk - ...

En pinfärsk bok för alla sva-lärare!

10 juli 2020

"Sammantaget är boken ett ypperligt bidrag till ett område inom andraspråksdidaktik som alltför länge levt i skuggan av exempelvis genrepedagogik och språkets roll i lärandet av andra skolämnen. Det här är en bok där sva-undervisning kopplas till kursplanens beskrivning av sva-ämnets centrala innehåll. Det här är en bok som fokuserar på kärnan i den kompetens som varje sva-lärare behöver."

1 av 1 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Vardaglig svenska 2 : fraser och uttryck

Här tränas vanliga fraser och uttryck

29 januari 2022

Jag håller med Hyeseung Jeong som i sin recension menar att fraserna i boken är många och att det inte finns tillräckligt många övningar för att alla fraserna ska glida in i elevens aktiva ordförråd. Nej, de flesta som tränar vanliga svenska fraser enbart med boken kommer inte att lära sig allt och direkt kunna använda alla fraserna i verkligheten. Så ser processen ut när vi lär oss språk som vuxna.
Men de flesta som använder boken kommer förhoppningsvis att använda fler fraser och uttryck när de talar och skriver svenska i naturliga situationer. Och de kommer att förstå mer när de läser och lyssnar om de har jobbat med flerordsuttryck.
Jag är en erfaren lärare i svenska som andraspråk från nybörjarnivå till avancerad svenska. Jag förväntar mig inte att mina elever behärskar allt i kursmaterialet som vi använder, vilket kursmaterial det än handlar om. Så fungerar inte lärande. Det finns nuförtiden mycket kunskaper om hjärnans kort- resp. långtidsminne för den som vill fördjupa sig.
Nations tabell över vad det innebär att kunna ord och fraser på sidan 8 i boken visar tydligt komplexiteten i processen mot målet att kunna ett ord eller en fras.
Självklart är vägen lång när man som vuxen lär sig ett nytt språk. Den här övningsboken hjälper användaren att bli medveten om många vanliga ord och uttryck på ett systematiskt sätt som säkert kan skynda på lärandet. Det finns redan böcker på marknaden som ger möjlighet till träning på ord och uttryck till exempel "Fasta fraser" m.fl. av Östberg & Hallström (Studentlitteratur) och "Svenska idiom" av Luthman (Folkuniversitetets förlag). Jag har använt dem i undervisningen, men aldrig trott att alla mina elever efter olika övningar och genomgångar sedan kan allt, både receptivt och produktivt.
Fördelen med "Vardaglig svenska 2" är att den är koncentrerad på de vanligaste fraserna och att det finns ett systematiskt tänk. Jag kan själv prata två främmande språk flytande, men använder mycket färre idiomatiska fraser när jag inte pratar mitt modersmål, svenska. (Forskning visar att jag inte är ensam om det.) Den här typen av bok skulle ha hjälpt mig i början av mina egna språkstudier för att naturligt få in åtminstone några av de vanligaste uttrycken, ordspråken etc. i de främmande språk som jag "behärskar".

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Språkporten 1, 2, 3 Elevpaket - Digitalt + Tryckt - ...

Den bästa kursboken för Sva123, vux

16 maj 2021

Innehållet i boken har ett tydligt vuxenperspektiv och det märks att författaren är grundad i erfarenheter av undervisning på den här språkliga nivån och på vux.
Texterna i bokens olika temakapitel ger många möjligheter till samtal och diskussioner om sådant som engagerar och angår vuxna. Boken ger med andra ord många möjligheter att arbeta språkutvecklande.
Ordförrådet som tränas är relevant och överensstämmer till stor del med de mest frekventa formella orden, se t.ex. https://spraakbanken.gu.se/ao/frek.html
Som alltid kan det finnas problem med digitala övningar där eleven som studerar själv kanske har ett korrekt svarsalternativ som inte finns i facit. Men det är ju ett generellt problem med digitala övningar och inget specifikt för den här boken.
Ljud finns i den digitala boken. Den som klagar på att ljud inte finns har nog inte förstått hur boken fungerar.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Formell svenska : frekventa ord

Ur recension i Lisetten 3/2019

1 juli 2020

"Boken är ett välkommet tillskott på läroboksmarknaden för svenska som andraspråk på avancerad nivå. Den erbjuder ett teoretiskt grundat arbetssätt för att utveckla receptiva och produktiva ordkunskaper i svenskans mest frekventa icke-ämnesspecifika ord. (...) Vissa små skönhetsfel förtar ingalunda bokens förtjänster; exempelvis skriver författaren (s. 11) att boken förutsätter att inläraren har grundläggande grammatiska kunskaper, men väljer ändå att inkludera dessa i kapitlen. Sammantaget är boken en ypperlig resurs för sva-lärare som länge saknat korpusbaserat övningsmaterial för skolrelaterat ordförråd."
Dorota Lubinska, lektor, inst. för språkdidaktik, Stockholms universitet

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Resan hit - Amir och Laila Textbok A-B

Lättläst

15 februari 2018

Det är en mycket bra idé att befästa basordförrådet genom att läsa lättläst. Och lättlästa texter är bra modeller för det skrivande som håller på att utvecklas. Men jag vänder mig starkt emot att alla meningar i "Resan-hit-serien" har så kallad "rak ordföljd". (Det finns en hel del starka, tongivande röster inom ämnet svenska som andraspråk som inte vill använda begreppet "rak ordföljd" i undervisningen eftersom det ger felaktiga associationer.) Det finns nog ingen riktigt säker statistik på det, men troligtvis cirka 40 % av svenskans huvudsatser börjar med något annat än subjekt, ofta tid. Detta kommer på nivå tre i Pienemanns processbarhetsteori, topikalisering. Nu är det ju skillnad på receptiv och produktiv kunskap och det är säkerligen inga problem att förstå det här, (bara som ett exempel), som ligger närmare målspråket. "Mohammed går många veckor. Ibland åker han buss." Jämfört med: "Mohammed går många veckor. Han åker buss ibland."

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Språkporten - för svenska som andraspråk A och B

Bäst på marknaden

22 mars 2010

Språkporten har ett varierat innehåll som är fördelat på olika teman. Det finns ett rikligt antal övningar i boken och fler på Cd:n. Den passar utmärkt för inlärare på avancerad nivå, både i klassrummet och för självstudier. Mina studenter brukar spontant säga att boken är fantastisk!

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Språket : grunden till din framtid Elevpaket Digital...

Faktaspäckat med mycket ord

9 maj 2021

Den enskilt viktigaste faktorn vid utveckling av god läsförståelse är ordförrådet. I alla kursböcker för svenska som andraspråk grund finns träning på ord. Att en text i kursboken innehåller många nya ord betyder inte att eleven lär sig alla ord.
Ord och uttryck behöver tränas på alla möjliga sätt för att fastna. Idealet är också om kursboken är uppbyggd så att det är lätt för läraren att i undervisningen ge en känsla av sammanhang som är begripligt och relevant.
I bokens andra upplaga är många brister borttagna vilket är mycket bra.
I nästa upplaga hoppas jag att man utnyttjar alla digitala möjligheter så att man bjuder på många fler möjligheter till ordträning.

1 av 4 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Göra mig förtjänt

(enbart betyg)

5 juli 2022

Liten lek : samlade dikter 2019-2020

(enbart betyg)

14 mars 2022